ח"מלפה דקפמ הדש קחצי ףולאה לש ורכזל

English flyer
Hebrew flyer
 Photos
 Results 11.8k race
About Mount Tabor
About Aluf Itzhak Sadeh
About Aluf Itzhak Sadeh
Map & Nearby Attractions

this site best viewed with Hebrew fonts

 לש ותומל םינש 51 
 ("ןקזה") הדש קחצי 

דוסיה יחינממ היה ,יאטרופסו ךנחמ ,רפוס ,אבצ שיא ,הדש קחצי
תואל הכז ,1890-ב ןילבולב דלונ .לארשי תואמצעלו ל"הצל
.הנושארה םלועה תמחלמב ותרובג לע יסורה אבצב תונייטצה
"ץולחה" תעונת דוסייב רודלפמורט ףסויל עייס 1917-19 םינשב
.הדובעה דודג ישארו ידסיימ ןיב היה .הצרא הלע 1920 תנשבו

תוערואמב ,1929-בו םילשוריב הנגהה ידקפממ היה 1921 תנשב
(1936) ו"צרת תוערואמ תליחתב .הפיח תנגהב ףתתשה ,ט"פרת
ביואה תא שוגפל האציש הגולפ -"תדדונה" תא םילשוריב םיקה
תולועפל רובעלו "רדגה ןמ תאצל" םישרודה שארב דמע .ויסיסבב
הנגהה לש (ש"ופה) הדשה תוגולפ תא םיקה 1937 ץיקב .תומוזי
תמקהב ףתתשה 1941-ב .התינחל הילעה לע דקיפ רתיה ןיבו
לש סיוגמה יאבצה חוכה תא הוויהש (ץחמה תוגולפ) ח"מלפה
ל"כטמרל הנמתה ,הנש התואב .1945 דע ושארב דמעו ,הנגהה
םיטירבה דגנ ירמה תעונת יעצבמל יארחא היה רתיה ןיבו הנגהה
.םיליפעמה תאבהל הנגהה תולועפלו

רמשמ ץוביק תנגה לע הדש קחצי דקפ תואמצעה תמחלמ תישארב
תא רתכל וסינש ,י'גקואק לש "הלצהה אבצ" תוחוכ תא ףקתו קמעה
"יסובי" עצבמ שארב דמע ןכמ רחאל .ץראה תא רתבל הרטמב ,ץוביקה
.התביבסו היתואובמ ,םילשוריב ל"הצ תטילש תא ביחרהו חיטבהש
ןוירישה תביטח תא םיקהו ףולא תגרדל הלעוה הדש
,םיעירכמ תוברקב הליבוה ,ל"הצב הנושארה
לומ ןדיאוס קריע תרטשמ שוביכו דול הפועתה הדש שוביכ םהבו
,בגנב ברוח עצבמב ףתתשה כ"חא .(באוי תדוצמ) הבגנ ץוביק
.יניסב שירע-לא תואובמ דע ועיגה ויתוחוכו

בתכ .ל"הצמ ררחתשה ח"מלפה קוריפו תואמצעה תמחלמ םות רחאל
"דדונ .י" טעה םש תחת בתכש תומישר .תוזחמו םירופיס ,םירמאמ
רבקנו 1952-ב ביבא-לתב רטפנ הדש קחצי ףולא."הרודמל ביבסמ" רפסב וסנוכ
ומש לע .("ןקזה" הנוכ ח"מלפב) תינוגססו תיטמזירכ תומד היה. רנרב תעבגב
םיבר תובוחרו ךוניח תודסומ ,בגנב הדש יבאשמו קחצי רינ םיצוביקה
.ץראה יבחרב

,טרופסב הברה קסע .ךנחמו םזוי הדש קחצי היה ירבעה טרופסב
.קבאתמכ עיפוה ףאו גרובסרטפ טנסב תוקבאיה ףולא היה
רשא ,ינפוגה ךוניחה לש יתימאה וכרע תא עדי ליעפ יאטרופסכ
עבק "לעופה" זכרמ רבחכ .יכוניחו יתוברת ךרע ורובע שמיש
:אמסיסה תא "לעופה"ל עבקש שיאה היה .ךרד הוותהו הכלה


,51-ה םעפה וז תכרענ הדש קחצי ש"ע רובתה תפקה
.(1952) ותומ זאמ םינש דחאו םישימח

e-mail: tavor@giga.co.il
ביבא לת 12012 .ד.ת